lunes, 26 de diciembre de 2011

EL PLA TAC DE CENTRE


El concepte de TAC es refereix a les tecnologies de l'aprenentatge i del coneixement i el de TIC a tecnologies de la informació i la comunicació. La relació que hi ha entre aquests dos conceptes és que el de TAC es refereix a l'àrea del coneixement i el de TIC es refereix a les tecnologies en general. Pel que fa a les TAC, cada centre ha de tenir un pla TAC on s'especifiqui detinguda i acuradament el paper de les noves tecnologies en el centre. En aquest Pla TAC s'inclouen diferents aspectes tots ells relacionats amb la tecnologia. Les fases que ha de seguir el Pla TAC són aquestes:
1. Definició de la visió del centre pel que fa a les TAC d'acord amb les
especificitats del Projecte Educatiu del Centre, la normativa vigent i per a un
termini temporal concret.

2. Diagnòstic de la maduresa digital del centre (Tant en l'àmbit curricular, com els
usos de gestió, l'organització, etc)

3. Definició dels objectius.

4. Planificació de les prioritats.

5. Identificació dels recursos necessaris.

6. Assignació tasques i responsabilitats als diferents actors.

7. Aplicació del Pla.

8. Avaluació del procés i establiment de nous objectius.
En aquest Pla TAC s'inclouen diferents aspectes tots ells relacionats amb la tecnologia:
- Aspectes sobre la gestió i la planificació
- Aspectes sobre el desenvolupament curricular
- Aspectes sobre el desenvolupament professional del professorat
- Aspectes sobre la organització del centre
- Aspectes sobre els recursos i les infraestructures
- Aspectes sobre la inclusió digital
A l'escola de pràctiques, CEIP Pere Calders, vaig observar cadascun d'aquests aspectes per a després poder elaborar l'informe demanat a l'assignatura d' UDTIC i vaig poder comprovar que, a nivell general, tot i que l'escola és una escola de poc recursos, es trobava en un nivell intermedi on s'havia avançat molt però encara quedava molt per a fer. Per exemple, pel que fa a la gestió, l'incorporació dels portàtils a l'aula és una qüestió que s'està implementant cada vegada més.Fins ara tenien només 10 portàtils per cada curs però s'està lluitant per fer el projecte 1x1 donat que, la majoria de la comunitat educativa, creu en l'educació a partir de les TIC, ja sigui tant com a recurs com a contingut. Respecte al desenvolupament curricular es pot dir que es troben en un nivell mitjà perque sí que desenvolupen la part  del curriculum referent a l'area d'informàtica però, penso que els recursos i la metodologia no són els adients per fer-ho. La part del professorat, cal dir que alguns estan adaptats completament a les noves tecnologies però d'altres no, ni tan sols, volen posar-se al dia. Referent als recursos i a les infraestructures cal dir que tenen alguns recursos però es podrien millorar i les infraestructures sí que estaben ben desenvolupades ja que hi havia diversos espais per a poder treballar la competència digital, fins i tot, la mateixa aula de tutoria. La inclusió digital penso que sí que estava ben desenvolupada i treballada ja que tothom tenia accés a les noves tecnologies d'una manera digna. Cal dir que això entra en l'ideari de l'escola ja que és una escola inclusiva totalment.  
Aquí deixo un article bastant interessant que parla sobre el debat constant de la terminologia TIC i TAC.És veritat que fins fa molt poc per a referir-nos a qualsevol aspecte de la competéncia digital sempre s'utilizava el terme de TIC on tot l'interès estava centrat en saber utilitzar correctament les noves tecnologies. Actualment, ja s'ha incorporat el terme de TAC, especialment pel que fa a la vessant educativa ja que el seu objectiu és orientar les TIC cap a usos molt més formatius, és a dir, aprendre més i millor. Aquest terme no està destinat només als alumnes sinó també als mestres i a tota la societat en general, ja que mai és tard per a aprendre.  

No hay comentarios:

Publicar un comentario