martes, 27 de diciembre de 2011

TEORIES DE L'APRENENTATGE I LES TIC

CONDUCTISME:

-Pretén que l'alumne doni una resposta quan rep un estímul.

-La resposta es pot veure reforçada de manera positiva (recompensa) o negativa (càstig).

-Si la resposta és reforçada positivament, és probable que es torni a repetir en el futur.

-L'aprenentatge es basa en canvis de conducta observables (extern), no en els processos mentals (intern)

-La ment només és una còpia de la realitat.

- En relació amb les TIC: (Tal com diu la meva companya Eva Ladevesa al seu blog)


La teoria conductista es situa a la primera meitat del segle XX, però la seva relació amb les TIC i la seva presència a l’àmbit educatiu no arriba fins a la dècada dels 70 i dura fins a mitjans del 80. El primer intent d’introduir les TIC a l’educació va ser mitjançant un mètode anomenat “drill & practice “ consistent en aprenentatge a base de repetició, útil en un tipus d’aprenentatge memorístic a base de repetició per a continguts simples lineals i seqüencials. L’Ensenyament Assistit per Ordinador (EAO) o Computer Assisted Instruction (CAI), es basa en les teories conductistes de l’aprenentatge amb el concepte que l’ordinador serveix per a reforçar l’aprenentatge i concretament en la teoria de Skinner en la que un reforçament positiu fa que l’alumne segueixi amb l’aprenentatge, i torni a repetir l’acció.

Hi ha diferents tipus de CAI segons les necessitats del instructor i el nivell de dificultat:


· Drill & practice: o programes d’exercicis i pràctica repetitiva permeten a l’alumne resoldre problemes, mostrar-li si els ha resolt bé, i proposar-li de nous per reforçar l’aprenentatge.


· Tutorials: tipus de programa que ajuda a l’alumne en l’aprenentatge, controlant el canvi de nivell si s’assoleixen els objectius. Però també pot explicar el per què dels errors


· Proves d’avaluació interactives: en les que la retroalimentació és molt efectiva al saber per què s’ha produït l’errada


· Simulació: de manera que l’alumne pot experimentar com si es tractés del món real, aprenent habilitats del mon real


· Jocs interactius: permeten la realització d’exercicis i repetició dels mateixos en el context d’un joc. El repte de guanyar a l’ordinador és una motivació per a l’estudiant.

EXEMPLES:

- Jclic
- Gcompris
- The KDE Edu project


COGNITIVISME

-Es basa en el procés cognitiu i mental de l'alumne.


-L'aprenentatge és el procés de modificació dels significats i es basa en la seva experiència.


-La memòria juga un paper significatiu: la informació s'estructura i s'emmagatzema de manera ordenada.


- En relació amb les TIC:


Es pot considerar els Quaderns Virtuals com un bon exemple de l'aplicació de les TIC del cognitivisme. Es tracta d'una eina per a la creació (per part del professorat) i realització (per part de l'alumnat) d'activitats dicàctiques multimèdia que permet la interacció alumnat-preofessorat i l'avaluació inicial, sumativa i formativa en contextos presencials i virtuals d'ensenyament i aprenentatge.


CONSTRUCTIVISME:

-L'alumne aprèn interactuant amb els altres.

-L'alumne interactua amb l'objecte de coneixement.

-Aprenentatge significatiu que és quan els coneixements són comprensibles i aplicables a l'individu.

- En relació amb les TIC


L'aplicació del constructivisme a les TIC són les webquest on els estudiants han de resoldre una sèrie de qüestions que el professorat planteja, però sempre amb una guia de pàgines web on poden trobar la resposta.

CONNECTIVISME:

Cal esmentar que a la classe d'UDTIC vam treballar dos vídeos:
-"The Networked Student" que tracta sobre l'autoaprenentatge d'un estudiant amb les xarxes socials.

 

-"El conectivismo como teoría de aprendizaje emergente". En aquest vídeo es parla sobre els antecendents del connectivisme i del coneixement a partir del connectivisme amb dos exemples concrets. El professor que parlava  defensava que el connectivisme és un recurs essencial per a que funcionin les TIC actualment, la qual cosa jo també hi estic completament d'acord.

CARACTERÍSTIQUES:

-La teoria de l'aprenentatge purament de l'era digital.

-L'alumne aprén per tal de mantenir-se al corrent de la societat sobre diferents aspectes actuals o esdeveniments nous.

- el mestre és el punt de suport per l'alumne i l'ajuda a gestionar tota la informació que rep de les diferents xarxes.

-L'aprenentatge deixa de ser interna i individual. El coneixement i l'aprenentatge es basen en la diversitat d'opinions.

- L'aprenentatge és el procés de connectar nodes o fonts d'informació.

- Tant l'organització com l'individu són organitzacions que aprenen.

- La capacitat d'augmentar el coneixement és més important que el que ja se sap.

- És necessari mantenir les connexions i nodrir-les per facilitar l'aprenentatge continu.

- És primordial l'habilitat per a veure les connexions entre els camps, idees o conceptes.

Les tres primeres teories d'aprenentatge fan referència únicament a cada individu, de manera individual i no fan referència a l'aprenentatge que passa fora de les persones, com ara, les TIC.

Penso que és evident que al llarg de tota la història de l'educació han anat sorgint diferents teories, més encertades o menys, però sempre han aportat alguna qüestió important en l'aprenentatge. Allò important és realment la evolució que s'ha anat produint i que continuarà produint-se depenent de l'època i de la societat del moment. Actualment, s'ha de vetllar per l'aprenentatge mitjançant el connectivisme ja que ens trobem en la societat tecnològica i les persones no es poden quedar enrere.
Aquí deixo un article, en format pdf, molt interessant per si voleu llegir més sobre aquest tema:

INFORMÁTICA Y TEORÍA DEL APRENDIZAJES

A l'article es parla de les diferents teories d'aprenentatge citant els autors més importants de cadascuna d'elles (com ara Ausubel, Skinner, Piaget, entre d'altres) i també fa referència a les aportacions més importants de cadascun dels diferents autors a les diferents teories.Fonts:http://recursosdidactics.wordpress.com/metodologies/teories-de-laprenentatge/ , http://concepcioprocesaprenentatgeg8.wikispaces.com/message/view/home/31947979

No hay comentarios:

Publicar un comentario