lunes, 26 de diciembre de 2011

TIPUS D'APRENENTATGE

A la classe de TIC vam estar treballant els diferents tipus d'aprenentatge existents. Ens vam dividir per grups i cada grup ha de fer una exposició explicant a la resta de grups un tipus d'aprenenatge. El suport amb el qual es van exposar, la majoria eren amb prezi. Són els següents amb enllaços del blog de classe on s'expliciten cadascun d'aquests amb més precisió i detall.

- De l'aprenentatge autònom es va dir que és aquell aprenentatge que es fa de manera autònoma, és a dir, que parteix d'uns interesos concrets amb la idea de descobrir o ampliar els coneixements.


- De l'aprenentatge entre iguals es va dir que és l'aprenentatge que es realitza entre persones, pot ser entre alumnes, entre companys, entre mestres, etc. Per tal de facilitar i propiciar l’aprenentatge entre iguals cal ser conscients de la importància d’establir una comunicació bidireccional i afavorir la relació i la participació dels alumnes tant a nivell individual com a nivell grupal.

- També es va parlar de l'educació formal, no formal i informal. De l'educació formal es va dir que és l'aprenentatge que s'ofereix normalment els centres educatius, amb un caràcter estructurat i que acaba amb una certificació i una qualificació.
L'educació informal no està estructurada i no requereix cap qualificació ni certificació sinó que són totes aquelles activitats de la vida quotidiana relacionades amb el treball. I l'educació no formal l'educació és aquella que té una intenció per part de l'alumne.


- L'aprenentatge significatiu és aquell on es creen uns esquemes nous, aplicant la nova informació els coneixements que ja tenia l'alumne. És molt important trobar la funcionalitat dels aprenentatges.

- L'aprenentatge situat és aquell, segons es va comentar a classe, que es dóna amb la relació entre l'aprenent i l'entorn i també la interrelació entre individus.

- L'aprenentatge invisible és un aprenentatge que engloba tots els aprenentatges. En definitiva, és tot allò que aprenem sense donar-nos compte.

-Long Life learning (l'aprenentatge al llarg de la vida)que era el tipus d'aprenentatge que feia el meu grup. El vam definir com a tota activitat d'aprenentatge realitzada al llarg de la vida amb l'objectiu de millorar els coneixements, les competències i les aptituds de cada persona.

- Learning by doing (aprendre fent) que és quan d'aprèn mitjançant els propis errors. Cal destacar la importància de la experiència a l'hora de treballar amb els infants.

Després d'haver fet aquell parell de classes sobre els diferents tipus d'aprenentatge vaig aprendre que tots ells són molt importants per a la nostra vida i que amb els nens s'han de treballar tots. Penso que la manera d'haver fet aquestes exposicions va estar molt adequada ja que no es va fer gens pessat i vam poder escoltar als altres companys. A més, es va poder aprofundir bastant en cadascun d'ells.

No hay comentarios:

Publicar un comentario