martes, 27 de diciembre de 2011

L'IMPACTE SOCIAL DE LES TIC A L'ESCOLA

Les telecomunicacions, els "mass media" i les TIC (Tecnologies de la Informació i de la Comunicació: informàtica, telemàtica, multimèdia) han estat els motors més importants del canvi cultural, social i econòmic al llarg del segle XX i segle XXI.

La societat ha evolucionat molt i l'escola no pot quedar-se enrrera sinó que ha d'avançar juntament amb la societat que ens envolta. A l'escola això de les TIC ha comportat molts canvis en tots els aspectes. Les TIC tenen un impacte significatiu en pràctiques didàctiques que en la seva realització impliquen: el compromís i participació activa de l'alumnat, l'autorregulació i responsabilitat sobre l'aprenentatge i el treball cooperatiu.

Personalment, penso que l'ús de les noves tecnologies és molt positiu i que estan ajudant molt a consolidar un nou model d'ensenyament. No obstant, tot i que trobo molt profitós educar amb les noves tecnologies, és evident que també trobo que això requereix un gran esforç per part del professorat, de l'alumnat, del centre i de l'administració educativa.


Canvis respecte al professorat són:
- Canvi de rols el professorat ja que ha d'actuar com a facilitador de coneixements i guia en comptes de ser gairebé l'única font de coneixements. La planificació del desenvolupament del currículum a l'aula és més estructurada i la col·laboració amb la resta del professorat, en alguns casos amb personal de fora.

- Més innovació i propiciar metodologies molt més innovadores i ser conscient de la necessitat de dedicar-hi més temps de l'habitual dins de la seva jornada laboral per tal de preparar-se les classes.

-Assistir als cursos de formació més específica i portar-lo després a la pràctica.

Canvis respecte l'alumnat:

-Més responsables del seu aprenentatge

-Més motivació per aprendre ja que treballar les TIC és més divertit i les activitats d'ensenyament i aprenentatge són molt més creatives i lligades al món real.

-Les TIC possibiliten el treball de diferents alumnes o grups d'alumnes en nivells de dificultat diversos i atenen a la diversitat.

Canvis en els continguts:

-Les TIC ajuden a aprofundir el coneixement d'un determinat tema i a entendre millor la matèria, ja que estimulen la reflexió i el pensament crític, quan en l'activitat han de buscar informació, reorganitzar-la i comunicar-la.

-El treball multidisciplinar millora el procés d'aprenentatge ja que consolida les competències bàsiques.

Canvis ens els objectius:

-Nous objectius que s'incorporen al currículum, com ara la utilització de la informació,la comunicació i la col·laboració i, en general, el domini de les competències en l'ús de les TIC.

Canvis en les activitats d'ensenyament-aprenentatge:

-L'alumnat a més de treballar d'una manera individual, també ho fa per parelles o en grup, la qual cosa, afavoreix l'aprenentatge. Les TIC permeten dur a terme un aprenentatge més guiat i una correcció més inmediata de possibles errror. Faciliten l'adaptació curricular i l'atenció a la diversitat com ja he dit anteriorment.

Canvis en l'avaluació:

-Nous models d'activitats d'avaluació en els quals el procés d'avaluació està molt lligat al procés d'aprenentatge (avaluació formativa). Sovint, també hi ha autoavaluació i coavaluació. Cal dir que no es deixen de banda els tradicionals a través de proves de continguts sinó que es complementen.

Canvis en el centre:

-Fomenten el treball interdisciplinar amb implicació de diversos mestres i àrees. S'incrementa, per tant, la col·laboració entre el professorat.

-Modificació d'espais i horaris, per la qual cosa el suport dels equips directius és fonamental, com també el del coordinador d'informàtica, el qual, habitualment, a més de tenir cura de l'equipament, fa de formador del professorat i recull i transmet informació sobre el programari disponible.

-En totes les escoles es requereix una persona experta en TIC i dinamitzadora del seu ús en el centre. Sense alguna o algunes persones preparades i l'ajut de l'equip directiu no es poden dur a terme aquestes pràctiques.Com s'ha pogut observar, l'ús de les noves tecnologies demanana molts canvis però són un bon recurs per a treballar continguts de qualsevol tipus i de maneres molt diverses, inclús treballant de diferents maneres (treball individual, en grup, en parelles...) i diferents tipus d'aprenentatge (significatiu, autònom, formal, informal, experimental...)

Penso que el fet d'utilitzar les TIC a les escoles no només suposa canviar el format sinó també la metodologia tal i com deia el llibre que haviem de llegir a classe sobre "La competència digital a l'educació primària".Fonts: www.xtec.cat , www.peremarques.net , UOC

No hay comentarios:

Publicar un comentario